Публічний договір про надання медичних послуг
Товариство з обмеженою відповідальністю «Медклінік» в особі директора Мідика Ярослав Тарасович, що діє на підставі Статуту (далі — Заклад охорони здоров’я) та фізична особа, яка звернулася до Закладу охорони здоров’я для отримання медичних послуг (далі — Пацієнт), в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі — Договір) про нижченаведене:

Терміни, поняття та визначення
1.1.В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення мають та вживаються у такому значенні:
1.1.1.Медична послуга — певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками Закладу охорони здоров’ я з метою діагностики, лікування, профілактики а реабілітації захворювань, патологій або станів Пацієнта.
1.1.2. Пацієнт — фізична особа, яка звернулася до Закладу охорони здоров’я для отримання медичних послуг.
1.1.3.Лікуючий лікар — лікар який надає медичні послуги Пацієнту в Закладі охорони здоров’я.

Предмет договору
2.1. Заклад охорони здоров’я в порядку та на умовах визначених цим Договором зобов’язується надати Пацієнту медичні послуги, передбачені Переліком медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною), на підставі усного або письмового звернення Пацієнта, а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити надані медичні послуги.
2.2. Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку.
2.3.Місце надання медичних послуг — Медичний центр “Medclinic” Закладу охорони здоров’я за адресою: місто Київ, вул. Боткіна, 4 А.
2.4.Надання медичних послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі перед наданням першої медичної послуги та перед наданням медичних послуг, перелік яких визначається Закладом охорони здоров’я.
2.5.Заклад охорони здоров’я не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома Закладу охорони здоров’я у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я).

Ціна договору та порядок здійснення оплати
3.1.Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Закладом охорони здоров’я та прийнятих Пацієнтом медичних послуг.
3.2.Вартість кожної медичної послуги визначається згідно Переліку медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною) на дату надання Пацієнтом такої послуги.
3.3.Оплата наданих медичних послуг здійснюється Пацієнтом в день надання медичної послуги або початку надання медичної послуги одним із нижченаведених способів за вибором пацієнта:
3.3.1.Шляхом здійснення Пацієнтом оплати у готівковій формі в касу Закладу охорони здоров’я.
3.3.2.Шляхом здійснення Пацієнтом платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Закладу охорони здоров’я.
3.4.Пацієнту може надаватися знижка на вартість медичної послуги, розмір якої визначається у
порядку встановленому Закладом охорони здоров’я.

Порядок надання та приймання-передачі послуг
4.1.Медичні послуги надаються медичними працівниками Закладу охорони здоров’я, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.
4.2.До початку надання медичних послуг Лікуючий лікар повідомляє Пацієнту перелік, склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких Лікуючий лікар вважає доцільним, та в усній формі погоджує з Пацієнтом перелік та вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Закладом охорони здоров’я за призначенням цього Лікуючого лікаря.
4.3.Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках, відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Закладом охорони здоров’я та Пацієнтом в усній формі.
4.4.Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання терміну надання такої послуги.
4.5.Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Закладу охорони здоров’я, у разі:
4.5.1.Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання, або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.
4.5.2.Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Закладом охорони здоров’я.
4.6.Наявність обставин, передбачених підпунктом 4.5.2. цього Договору, встановлюється Закладом охорони здоров’я та повідомляється Пацієнту.
4.7.Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється в усній формі або на вимогу Пацієнта шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих медичних послуг (Додаток №2 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною) (далі — Акт приймання — передачі), який складається Закладом охорони здоров’я в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.
4.8.Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту приймання-передачі або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі.
4.9.У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту прийманняпередачі протягом 3 (трьох) робочих днів, медична послуг вважається належним чином наданою Закладом охорони здоров’я та належним чином прийнята Пацієнтом.
4.10.За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту приймання — передачі, Заклад охорони здоров’я протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду.
4.11.Якщо Пацієнту Закладом охорони здоров’я надано декілька медичних послуг, Заклад охорони здоров’я має право скласти один Акт приймання-передачі в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих медичних послуг.
4.12. Пацієнт підтверджує, що Закладом охорони здоров’я йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.

Якість послуг
5.1.Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України
5.2.Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

Права та обов’язки Сторін
6.1.Права Пацієнта:
6.1.1.Отримати медичні послуги належної якості.
6.1.2.Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Закладі охорони здоров’я.
6.1.3.Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг.
6.1.4.Вимагати заміни Лікуючого лікаря.
6.1.5.Мати право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
6.2.Обов’язки Пацієнта:
6.2.1.Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів Закладу охорони здоров’я, в тому числі Плану лікування.
6.2.2.Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Закладу охорони здоров’я для надання медичних послуг.
6.2.3.Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
6.2.4.Прибути в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг, визначені відповідно до пункту 4.3. цього Договору.
6.2.5.До початку надання медичних послуг повідомити Закладу охорони здоров’я весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.
6.2.6.У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом Плану лікування, якщо такий надавався Пацієнту, повідомити про це Заклад охорони здоров’я.
6.2.7.Повідомляти Заклад охорони здоров’я про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.
6.3.Права Закладу охорони здоров’я:
6.3.1.Якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров’я або зашкодити процесу лікування, Заклад охорони здоров’я має право надати неповну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами.
6.3.2.Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання медичних послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.
6.3.3.В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, визначений відповідно до пункту 4.3. цього Договору, або відмінити надання таких медичних послуг.
6.3.4.Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Пацієнтом умов цього Договору.
6.4.Обов’язки Закладу охорони здоров’я:
6.4.1.Надавати Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
6.4.2.Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.
6.4.3.Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

Відповідальність Сторін
7.1.В разі виявлення за результатами проведеної клініко-експертної оцінки недоліків (відхилень) якості медичної допомоги Заклад охорони здоров’я зобов’язується сплатити штраф у розмірі 30% (тридцять відсотків) від вартості неякісно наданих медичних послуг.
7.2.В разі запізнення Пацієнта більше ніж на одну годину або, якщо Пацієнт не з’явився в місці надання медичних послуг, в дату та час надання медичних послуг, визначених відповідно до пункту
4.3. цього Договору Пацієнт сплачує Закладу охорони здоров’я штраф в розмірі 30% (тридцяти) відсотків від вартості таких медичних послуг.
7.3.Заклад охорони здоров’я не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Пацієнта в результаті: невиконання Пацієнтом обов’язків, передбачених підпунктом 6.2.1. цього Договору, зокрема приписів і рекомендацій лікарів Закладу охорони здоров’я, Плану лікування, тощо; неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я; використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Закладу охорони здоров’я; не повідомлення Пацієнтом інформації, передбаченої пунктом 6.2.7. цього Договору; отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я; розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.
7.4.Заклад охорони здоров’я звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Закладу охорони здоров’я (не пов’язано з якістю медичних послуг, що надається Пацієнту Закладом охорони здоров’я).

Обставини непереборної сили
8.1.Заклад охорони здоров’я звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, зміна курсу іноземної валюти, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Закладу охорони здоров’я, тощо).
8.2.Пацієнт звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення  Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).
8.3.Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.

Порядок вирішення спорів
9.1.У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2.У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

Строк дії Договору та інші умови
10.1.Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) та містить всі істотні умови надання Закладом охорони здоров’я медичних послуг, зазначених в Переліку медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною).
10.2.Пацієнт усно або письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до Закладу охорони здоров’я приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.
10.3.Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково.
10.4.Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.
10.5.Заклад охорони здоров’я не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо) надати Пацієнту медичні послуги.
10.6.Дія Розділу 3, пунктів 6.2.3. та 7.2. цього Договору, а також інших умов цього Договору стосовно оплати медичних послуг не розповсюджується на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються Закладу охорони здоров’я Страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) або іншими третіми особами, відповідно до умов відповідних договорів.
10.7.Зміни до цього Договору вносяться Закладом охорони здоров’я в односторонньому порядку та оприлюднюються:
10.7.1.На офіційному веб-сайті Закладу охорони здоров’я: http://medclinic.info
10.7.2.На паперових носіях у відділеннях Закладу охорони здоров’я, вказаних в підпунктах 2.3.1. та
2.3.2. цього Договору.
10.8.В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору оприлюдненими на офіційному веб-сайті Закладу охорони здоров’я та на паперових носіях у відділеннях Закладу охорони здоров’я, пріоритет має примірник на паперових носіях.
10.9.Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими законодавством України.

Додатки
11.1.Невід’ємною частиною цього Договору є нижченаведені додатки: Додаток №1 «Перелік медичних послуг»;
Додаток №2 «Акт приймання-передачі наданих медичних послуг».
Реквізити Закладу охорони здоров’я
Товариство з обмеженою відповідальністю «Медклінік»
ЄДРПОУ 40857083 П/р UA543226690000026007300675692 в ТВБВ №10026/086 філії — Головного управління по м.
Києву та Київській обл. АТ “Ощадбанк”,
МФО 322669
Ліцензія МОЗ зг. Наказу МОЗ №155 від 16.02.2017р.
Платник єдиного податку за ставкою 5 %

Додаток 1
до Публічного договору
про надання медичних послуг
Перелік медичних послуг
Код Спеціальність / назва
1000 Нейрохірургія
1010 Вартість первинної консультації
1010/1 Вартість повторної консультації
1020 Хірургія хребта:
1021 — мікрохірургічна поперекова мікродискектомія
1022 — термодископластика
1023 — вертебропластика
1030 Тунельні синдроми: карпальний
1031 кубітальний
2000 Альгологія (лікування болю (без вартості препаратів):
2000 Первинна консультація
2000/1 Повторна консультація
2001 — радіочастотна деструкція вузла трійчастого нерва під рентген-контролем
2002 — радіочастотна денервація медіальної гілки під рентген-контролем (один рівень)
2003 — радіочастотна нейромодуляція спинномозкових корінцівпід рентген-контролем
2004 — радіочастотна абляція симпатичних гангліїв на грудному рівні (Th2,Th3,Th4) — вартість
вказаназа один рівень
2005 — радіочастотна абляція симпатичних гангліїв на поперековому рівні (L2,L3,L4) -вартість
вказаназа один рівень
2006 — п’яткова шпора
2007 — корінцева селективна блокада під рентген-контролем
2008 — епідуральна блокада під рентген-контролем
2009 — сакральна епідуральна блокада під рентген-контролем
2010 — блокада крижового з’єднання під рентген-контролем
2011 — блокада тригерної точки
2012 — блокада грушоподібного м’язу
2013 — блокада великого потиличного нерва
2014 — блокада надлопаткового нерва
2015 — блокада непарного ганглію під рентген-контролем
2016 — нейромодуляція непарного ганглія під рентген-контролем
2017 — нейролізис непарного ганглія під рентген-контролем (фенолізація, етанолізація)
2018 — блокада зірчастого вузла під рентген-контролем
2019 — блокада черевного (сонячного) сплетення під рентген-контролем
2020 — радіочастотна денервація кульшового суглоба
2021 — діагностична денервація колінного суглоба
2022 — радіочастотна денервація колінного суглоба
2023 неврома Мортона (радіочастотна методика)
2024 епідуральний адгезіоліз (курс)
2025 блокада кривопіднебінного ганглія
3000 Травматологія
3010 Первинна консультація
3010/1 Повторна консультація
3020 Артроскопія:
3021 — шов меніска
3022 — дебрідмент (усунення суглобового «мусору»)
3023 — звичний вивих плеча (без урахування вартості фіксаторів)
3030 Післяопераційний огляд (перев’язка, зняття швів)
3040 Пункція кульшового суглоба під рентген-контролем
3050 Пункція колінного суглоба під рентген-контролем
3060 Пункція плечового суглоба під рентген-контролем
3070 Пункція ліктьового суглоба під рентген-контролем
3080 Внутрішньосуглобове введення ліків (гіалуронової кислоти та ін., без вартості перапартів) під
рентген-контролем
3090 Параартикулярне введення ліків (без їх вартості)
3100 Оперативне лікування деформацій стопи (вальгусне відхилення першого пальця,
молоткоподібна деформація) в залежності від складності операції
3110 Оперативне лікування перелому кісточок (без урахування вартості фіксаторів)
3120 Оперативне лікування перелому кісток переднього відділу стопи (без урахування вартості
фіксаторів)
3130 Оперативне лікування перелому кісток кисті (без урахування вартості фіксаторів)
3140 Оперативне лікування перелому ключиці (без урахування вартості фіксаторів)
3150 Видалення гігром/сухожилкових гангліїв
3160 Видалення металоконструкції (кисть, стопа, ключиця)
3170 Видалення металоконструкції (передпліччя, гомілка)
3180 Висічення препателярної сумки
3190 Висічення сумки ліктьового суглоба
3200 Видалення рубцево зміненого долонного апоневрозу (конрактура Дюпюітрена)в залежності
від складкості
3210 Оперативне лікування перелому надколінника (без урахування вартості фіксаторів)
3220 Шов/пластика ахілового сухожилка
3230 Оперативне лікування вивиху акроміального кінця ключиці (без урахування вартості
фіксаторів)
3240 Оперативне лікування звичного вивиху надколінника (без урахування вартості фіксаторів)
3250 Оперативне лікування перелому кісток передпліччя (в залежності від складності, без
урахування вартості фіксаторів)
3260 Оперативне лікування перелому ліктьового відростка (без урахування вартості фіксаторів)
3270 Пластика передньої/задньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба (без урахування вартості
фіксаторів — від 7000,00 грн)
3280 Накладання гіпсової пов’язки/корекція гіпсової пов’язки (без урахування вартості матеріалів)
3290 Зняття гіпсової пов’язки
3300 Видалення доброякісних новоутворень кісток (остеохондроми і т.п.) в залежності від
складності, без урахуваня вартості морфологічного дослідження
3310 Видалення невроми Мортона
4000 Хірургія
4010 Первинна консультація
4010/1 Повторна консультація
4020 Первинна хірургічна обробка з накладанням швів
4030 Перевязка
4040 Зняття швів
4050 Видалення доброякісних утворень шкіри та підшкірної клітковини (ліпоми, атероми, фіброми,
папіломи, кісти) з гістологічним дослідженням препарату:
4051 І-ої категорії складності
4052 ІІ-ої категорії складності
4053 ІІІ-ої категорії складності
4060 Видалення врозшогося нігтя та сторонніх тіл м’яких тканин
4070 Лікування оперативним методом захворювань шкіри та підшкірної клітковини гнійного
характеру (абсцес, карбункул, фурункул, панарицій, флегмона, нагноєна гематома)
4080 Видалення нігтьової пластинки
4090 Висічення гіперкератоза на підошві стоп
4100 Видалення куприкових епітеліальних ходів
4110 Мікровенектомія:
4111 + довжина видалених вен до 30 см.
4112 + більше 30 см.
4120 Оперативне лікування гриж (пупкова, біла лінія живота,стегнова, пахова), без вартості
ендопротезу.
5000 ЛОР
5010 Первинна консультація
5010/1 Повторна консультація
5020 Хвороби вуха:
5021 — катетеризація слухової труби із введенням ліків
5022 — видалення сторонніх тіл
5023 — промивання сірної пробки з однієї сторони
5024 — видалення вушної сірки з однієї сторони
5025 — накладання швів на м’які тканини вуха
5026 — пневмомасаж барабанної перетинки
file:///C/Users/asus/Desktop/договор оферты.txt[30.09.2019 16:00:45]
5027 — продування слухової труби по Политцеру
5030 Хвороби горла:
5031 — видалення сторонніх тіл з носо- та рото- глотки
5032 — блокада нижніх носових раковин із введенням ліків
5033 — розкриття паратонзилярного абсцесу
5034 — промивання лакун піднебінних мигдаликів
5040 Хвороби носа:
5041 — видалення сторонніх тіл з порожнини носа
5042 — введення турунди з ліками
5043 — гайморит, пункція та промивання однієї пазухи
5044 — задня тампонада марлевими тампонами
5045 — тампонада переднім марлевим тампоном
5046 — ішемізація слизової носа
5047 — розкриття та дренування гематоми перегородки носа
5048 — розсічення та дренування фурункула
5049 — промивання порожнини носа по Проетцу (кукушка)
5050 ЛОР-травма
5060 — первинна хірургічна обробка
6000 Урологія
6001 Первинна консультація
6001/1 Повторна консультація
6002 Встановлення постійного сечового катетера (Фолея)
6003 Забір сечі катетером
6004 Інстиляція сечового міхура
6005 Інстиляція уретри
6006 Масаж простати
6007 Пальцьове ректальне дослідження
6008 Ручне вправлення парафімозу
6009 Парапростатичні блокади
6010 Бужування уретри
6011 Варікоцєлє
6012 Хірургічне видалення кондилом, папілом
6013 Операція з приводу фімозу (обрізання)
6014 Пункційна біопсія простати (без патоморфологічного дослідження)
6015 Орхіектомія однобічна
6016 Орхіектомія двобічна
6017 Гідроцеле
6018 Епіцистостомія троакарна
6019 Резекція поліпа уретри
6020 Видалення кісти придатка яєчка
7000 Пластична хірургія (без анестезії)
7000 Первинна консультація
7000/1 Повторна консультація
7010 Блефаропластика верхня
7011 Блефаропластика нижня
7020 Підтяжка брів — ліфтинг
7030 Ліпосакція
7040 Корекція форми ареоли, соска
7050 Пластика вушної раковини — отопластика
7060 Корекція мочки вуха
7070 Корекція рубців
8000 Анестезіологія (вартість анестезії включає витратні матеріали):
8001 Первинна консультація
8002 Пункція та катетеризація центральної вени
8003 Спінальна анестезія
8004 Епідуральна анестезія
8005 Комбінована спінально — епідуральна анестезія
8006 Провідникова анестезія
8007 Внутрішньовенна седація/наркоз (до 30 хвилин)
8008 Внутрішньовенна седація/наркоз (до 1 год.)
8009 Анестезіологічний моніторинг за 1 годину
9000 Сестринські маніпуляції (без вартості медикаментів):
9001 Підшкірна ін»єкція
9002 Внутрішньом»язова ін»єкція
9003 Внутрішньовенна ін»єкція
9004 Внутрішньовенне крапельне введення розчинів
9005 Встановлення катетера для в/в введень (без вартості катетера)
9006 Встановлення /видалення сечового катетера (без вартості катетера)
9007 Підшкірна алергопроба на медичний препарат (без урахування вартості препарата)
10000 Денний стаціонар (за 1 годину)
10010 Госпіталізація в палату на 2 особи (за одну особу на добу)
10020 Лабораторні дослідження:
10021 Гематологічний аналіз (WBC, RBC, HGB, MCV, MCHC, RDW,PLT, MPV, GR%, LY%, MO%,
GR, LY, MO)
10022 Комплексний гематологічний аналіз (WBC, RBC, HGB, MCV, MCHC, RDW). Лейкоформула,
ШОЕ
10023 Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)
10024 Лейкоцитарна формула крові
10025 Група крові, Rh-фактор
10026 Коагулограма (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Тромбіновий час,
Активований частковий тромбопластиновий час)
10027 Загальний білок
10028 Глюкоза крові
10029 Показники ліпідного обміну ( Тригліцериди, Холестерин загальний, ЛПВЩ, ЛПНЩ,
ЛПДНЩ, індекс атерогенності
10030 Тригліцериди
10040 Холестерин
10050 Сечовина
10060 Креатинін
10070 Печінкові проби (АЛС, АСТ, ЛФ, ГГТ)
10080 Білірубін (Загальний, прямий, непрямий)
10090 Ревмопроби:
10091 — Антистрептолізин О (кількісний)
10092 — Ревматоїдний фактор
10093 — С-реактивний білок
10100 Ревмопроби комплекс (Сечова кислота, Антистрептолізин О,
Ревматоїдний фактор, С-реактивний білок)
10101 Амінотрансферази (АЛТ, АСТ)
10102 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
10103 Комлексний аналіз крові (Комплексний гематологічний аналіз,АЛТ, АСТ, Загальний білок, Фракції білірубіну, Глюкоза, Креатинін крові, креатинін в сечі, Сечовина, Натрій, Калій,
Кальцій іонізований, Хлориди, Тригліцериди, Холестерин, ліпопротеїди)
10104 Передопераційний комплекс: Комплексний гематологічний аналіз, АЛТ, АСТ, Загальний білок, Фракції білірубіну, Креатинін крові, Коагулограма, загальний аналіз сечі, сечовина, Група крові, Rh-фактор
10105 Загальний аналіз сечі (Відносна щільність, рН, Уробіліноген, Білірубін, Глюкоза, Кетони,
Нітрити, Білок, мікроскопія осаду)
10106 Аналіз на Сифіліс (Ab IgM Treponema pallidum)
10107 Аналіз на Сифіліс (якісний, так/ні)
10300 Послуги масажиста-реабілітолога
10301 Масажні процедури (класичний, лікувальний)
10302 Масажні процедури (шийно-грудний відділ)
10303 Розробка індивідуальної програми ЛФК
10304 Масажні процедури (скорочений сеанс)
Директор ТОВ «MedClinic» Мідик Я.Т.

Додаток №2
до Публічного договору про надання медичних послуг
Акт приймання-передачі наданих медичних послуг №
м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Медклінік» в особі директора Мідика Ярослав Тарасович, що діє на підставі Статуту (далі — Заклад охорони здоров’я), та фізична особа
__________ паспорт серія __________________________________________ номер ___________
ідентифікаційний код _________ (далі — Пацієнт) склали цей Акт приймання-передачі наданих
медичних послуг, який підтверджує належне надання Закладом охорони здоров’я відповідно до
Публічного договору про надання медичних послуг нижченаведених медичних послуг:_______
№ Код послуги
Найменування послуги Ціна послуги, грн. Дати надання послуги Кількість послуг
Сума,грн.
1
2
3
4
5
Загальна вартість наданих медичних послуг, грн.
Пацієнт підтверджує, що не має претензій та зауважень стосовно кількості, обсягу та якості наданих медичних послуг, що зазначенні у цьому Акті приймання-передачі наданих медичних послуг, та приймає вищенаведені послуги.
Пацієнт підтверджує, що Закладом охорони здоров’я дотримано всі умови Публічного договору про надання медичних послуг.
Пацієнт: Заклад охорони здоров’я
ТОВ «МедКлінік»
Адреса: 03056, м. Київ, вул. Боткіна 4а
Юр. Адреса: 03056, м. Київ, вул. Нижньо-
ключова 14, оф.480
тел.: (044) 334 76 20,
(099) 307 76 76
e-mail: medclinik17@gmail.com
UA543226690000026007300675692
МФО 322669
ЄДРПОУ 40857083
Ліцензія МОЗ зг. Наказу МОЗ №155 від 16.02.2017р.
Платник єдиного податку за ставкою 5 %
/
/ Директор
Я.Т.Мідик